Захтеви за обештећење породиља предају се у Службу дечије заштите до 21. новембра

Захтеви за обештећење породиља предају се у Службу дечије заштите до 21. новембра

Жене које су у претходне две године за време породиљског одсуства примале мање од минималне просечне зараде, могу поднети захтев за измену решења и тиме остварити право на обештећење. Захтеви се подносе Служби дечије заштите до 21. новембра ове године.

Одредба Закона о финансијској подршци породици са децом  који важи од 1. јула 2018, према којој су мајке морале да имају најмање шест уплаћених зарада да би на породиљском одсуству примале минималац, у мају ове године је проглашена неуставном. Рок за обештећење породиља које су погођене одредбама Закона је шест месеци, а Министарство за бригу о породици и Министарство за рад, запошљавање, социјална и борачка питања упутили су Инструкције општинским и градским управама за спровођење одлука Уставног суда.  

Породиље које су оствариле право на накнаду зараде за време породиљског одсуства, а којима је накнада зараде у периоду коришћења породиљског одсуства утврђена у било ком износу који је мањи од износа минималне зараде на дан подношења захтева, могу поднети захтев Служби дечије заштите  за измену појединачног решења које је коначно и правоснажно, уколико од коначности, односно правоснажности решења, није прошло више од две године. Сва решења која су коначна и правоснажна испитаће се, односно изменити, по службеној дужности. Рок за подношење захтева за измену решења је 21.новембар 2021. године – објашњава шеф Одсека за друштвену бригу о деци Муса Гојак.

До сада је у пријепољској Служби дечије заштите обрађено десет захтева за измену решења за породиље које су у радном односу, а примале су мање од минималне просечне зараде. Захтев не могу уложити породиље које су у претходне две године добиле негативна решења, као и још неке категорије.

Измене Закона се не односе на мајке које су оствариле право на остале накнаде по основу неге детета, а које су пре 18 месеци пре рођења детета оствариле право на накнаду по основу самосталног обављања делатности, по основу уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених послова, ауторског уговора и уговора о правима и обавезама директора ван радног односа  – истиче Гојак. 

Неуставним су проглашене и одредбе које се тичу права на накнаду за време одсуства ради посебне неге детета и рачунања просека пољопривредним осигураницама, којима се уместо у 24, сада рачуна просек зарада 18 месеци пре одласка на породиљско одсуство.

Измене Закона се односе и на родитеље, усвојитеље, хранитеље и старатеље детета млађег од пет година којима је потребна посебна нега због сметњи у развоју од сада могу остварити и право на посебну негу детета и право на додатак за помоћ и негу другог лица, што није био случај са претходним Законом – додаје  Муса Гојак.

Из Службе истичу да од 2018, односно ступања на снагу Закона, нису имали захтева жена које су носиоци пољопривредног газдинства, па неће имати ни захтева за обештећење. Напомињу и да није потребно да се прикупља било каква документација, већ да је довољно да жене које сматрају да су оштећене, лично попуне захтев у просторијама Службе дечије заштите.

Подели на мрежама
Новинарка

Повезани чланци