Одомаћене дивље депоније у Пријепољу

Одомаћене дивље депоније у Пријепољу

Оне су поред путева, у шумама, коритима река … Истрајни су појединци да смеће које скупе у свом домаћинству баце било где, само што даље од њих. И тако, без устручавања, у Пријепољу се површина под дивљим депонијама повећава. У Локалном плану управљања отпадом из 2012. године стоји да на територији општине Пријепоље ова површина износи 1 хектар.

Закон о управљању отпадом је врло јасан: Јединица локалне самоуправе дужна је да изврши евиденцију дивљих депонија и постојећих несанитарних депонија – сметлишта на својој територији и да обезбеди њихово уклањање и санацију. Новчаном казном од 25.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у органу државне управе, одговорно лице у јединици локалне самоуправе, имаоцу јавних овлашћења, односно овлашћеном правном лицу, ако не изврши евиденцију дивљих депонија и постојећих несанитарних депонија – сметлишта на свом подручју и не обезбеди уклањање и санацију, не изради пројекат санације и рекултивације за постојеће несанитарне депоније – сметлишта на начин и у року прописним овим законом и не достави радни план постројења са програмом корективних мера и динамиком прилагођавања рада постројења.

Баш као што локална самоуправа не кажњава појединце за бацање смећа где им се прохте, тако ни у општини Пријепоље нико није до сада кажњен што не поштује закон.

Ово је држава прописа који се не поштују, ово је општина у којој нико не жели да се замера ни са ким, али ће му зато бацити смеће пред врата… да нико не види.

Депонија Стањевине – највећа дивља депонија у Пријепољу

Настала као привремена пре 20 година, а временом добила статус сталне. На исти начин као што појединци баце смеће негде поред пута или у природу, тако и Јавно комунално предузеће Лим одлаже смеће на депонију Стањевине: без плана и без спровођења мера којима би се зашититила животна средина.

Све друге дивље депоније у општини наспрам ње изгледају безазлено, али када се сагледа општа слика, ми смо општина затрпана смећем.

Укупна количина отпада који се годишње произведе на територији општине износи близу 18,5 тона: домаћинства учествују са 8.858 тона, а предузећа, јавне установе, укључујући и отпад са јавних површина са 9.564 тона, пише у Локaлном  плану управљања отпадом. Колика је количина смећа поред пута, није прецизирано.

Није изгледа само у општини Пријепоље завладала мода „скупи смеће па га се реши како ти воља“. И у Владиној стратегији управљања отпадом се наводи да се на дивље депоније, ван контроле јавних комуналних предузећа, баца око 40% генерисаног комуналног отпада у Републици Србији, а њих је 4.481 према последњем извештају инспекције из 2009. године. У већини случајева дивље депоније се налазе у сеоским срединама и последица су, у првом реду, недостатка средстава за проширење система сакупљања отпада, али и лоше организације управљања отпадом на локалном нивоу. Поред ових, дивље депоније се често формирају дуж саобраћајница у путном појасу, од којих је већи проценат на косинама насипа путева, одакле се отпад једноставно баца киповањем из камиона. Такве депоније су најчешће недоступне за уклањање. За депоновање се користе и природне депресије и јаме, где је чишћење практично немогуће.

У извештају Фискалног савета Републике Србије „Инвестиције у заштиту животне средине: друштвени и фискални приоритет“, се наводи да је потребно уклонити постојеће и спречити настанак нових „дивљих“ депонија. Постоји и мањак свести грађана о штетности одлагања отпада у природи, што онда, уз неефикасну контролу надлежних институција и неодговарајућу казнену политику, доводи до непрописног одлагања великих количина комуналног отпада. Ове депоније непосредно угрожавају здравље становника –често су у непосредној близини насеља, водотокова и изворишта воде. Међутим, за решавање проблема није довољно само уклонити постојеће депоније. Далеко већи део посла је у томе да се систем уреди тако да се дивље депоније више не појављују. То значи да је потребно унапредити процес прикупљања отпада кроз побољшање пословање локалних јавних предузећа задужених за то –што подразумева њихову реорганизацију уз отпуштање вишкова, побољшање наплате, преиспитивање политике цена и друго –а неопходне су и знатне инвестиције у опрему и возила (нови контејнери, специјализовани камиони за одвожење смећа и друго).

Tренутно скоро да нема разлике у томе да ли ће отпад завршити на дивљим депонијама, или ће их комунална предузећа одложити на неку од градских или општинских депонија.

Подели на мрежама

Повезани чланци